Izjava o zaštiti podataka

1. Opšta definicija

MINT Talents

Pružalac usluga koji mora da obrađuje lične podatke klijenata zbog pružanja usluga:

MINTtalents OÜ
Broj registracije: 14899369
Adresa: Lõõtsa St. 5-11, Tallinn, Estonija

Klijent

Fizičko lice koje koristi sajt www.minttalents.com ili druge usluge koje pruža MINT Talents.

GDPR

Uredba (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta od 27. aprila 2016. godine o zaštiti fizičkih lica u pogledu obrade ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka.

Izjava o zaštiti podataka

Ova izjava o zaštiti podataka

Lični podaci

Sve informacije koje se odnose na identifikovano ili utvrdivo fizičko lice; Fizičko lice koje je moguće identifikovati je lice koje se može identifikovati direktno ili indirektno, posebno u odnosu na identifikator kao što su ime, identifikacioni broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili na jedan ili više fizičko-fizioloških faktora, genetskih, psiholoških, ekonomskih , kulturni ili socijalni identitet ovog fizičkog lica.

Odeljak 3 opisuje kako MINT Talents obrađuje lične podatke.

Obrada

Bilo koja operacija ili niz operacija koji se primenjuju na lične podatke ili grupe ličnih podataka, pojedinačno ili automatski. To uključuje prikupljanje, snimanje, organizovanje, strukturiranje, čuvanje, prilagođavanje ili promenu, pronalaženje, konsultovanje, korišćenje, otkrivanje prenosom, širenjem ili drugim odredbama, poravnanje ili kombinaciju, ograničenje, brisanje ili uništavanje.

Kontroler

Lice koje samostalno ili zajedno sa drugima određuje svrhe i sredstva obrade ličnih podataka.

MINTtalents OÜ je odgovoran za lične podatke klijenata.

Procesor

Lice koje obrađuje lične podatke u ime kontrolora.

Service

Bilo koja usluga od strane MINT Talents dostupna na sajtu www.minttalents.com.

2. Primenjlivost izjave o zaštiti podataka

Ova izjava se odnosi na obradu ličnih podataka za koje MINTtalents OÜ deluje kao kontrolor. Svaka obrada ličnih podataka izvršena u ime klijenta ili njegovog pravnog lica podleže dodatnom ugovoru o obradi podataka koji je potpisan između MINTtalents OÜ i pravnog lica pod kontrolom klijenta.

3. Prikupljanje ličnih podataka

MINT Talents obrađuje sledeće lične podatke o klijentu:

3.1 Llični podaci – puno ime (prezime i ime), kontakt adresa e-pošte, adresa e-pošte, broj mobilnog telefona, banka u kojoj je dostupan lični račun u banci;

3.2 Podaci vezani za CV – podaci potrebni za izradu prijave za posao, npr. CV, fotografija, diploma, URL portfelja ili LinkedIn profil;

3.3 Podaci o objavljivanju oglasa za posao – Podaci potrebni za kreiranje oglasa za klijente, kao što su: Podaci o kompaniji, fotografije, URL adrese.

3.4 Podaci o profilu – Podaci o Google profilu klijenta kao što su ime, adresa e-pošte, postavka jezika i slika profila;

3.5 Podaci o plaćanju – podaci o plaćanjima za usluge, kao što su broj računa (IBAN), ime vlasnika računa, ime banke, detalji transakcije. Ako klijent plati uslugu kreditnom karticom ili PayPal-om, njegovi podaci o plaćanju ne čuvaja MINT Talents i stoga im MINT Talents ne može pristupiti.

3.6 Podaci o uređaju – informacije o uređaju sa kog klijent pristupa sajtu, uključujući model, ime ili drugi identifikator uređaja i IP adresu uređaja;

3.7 Podaci o preferencijama – preferencije klijenta na sajtu;

3.8 Podaci o korisničkoj podršci – komunikacija između MINT Talents i klijenta (upiti putem sajta, email-a, društvenih medija, Zoom-a, Google Meet-a, Microsoft Teams-a, Skype-a, Viber-a, Whatsapp-a ili četa);

3.9 Podaci o upotrebi – podaci o interakciji klijenata na sajtu.

4. Izvori prikupljanja ličnih podataka

Većina ličnih podataka klijenta koje obrađuje MINT Talents se dobija direktno od klijenta. MINT Talents može takođe prikupljati lične podatke klijenta iz javno dostupnih nezavisnih izvora, kao što su društveni profili ili sajtovi.

5. Namene za prikupljanje i obradu ličnih podataka klijenata

Lični podaci prikupljeni od strane MINT Talents obrađivaće se u svrhe utvrđene zakonom ili ovde opisane, uključujući, ali ograničene na sledeće svrhe:

5.1 Ugovorna svrha – MINT Talents mora da obrađuje lične podatke klijenta kako bi se sa klijentom zaključio ugovor o usluzi i klijentu pružila usluga.

5.2 Analitička svrha – MINT Talents mora da obrađuje lične podatke klijenta kako bi upravljali, analizirali i poboljšali uslugu i sajt.

5.3 Marketinška svrha – MINT Talents mora da obrađuje lične podatke klijenta kako bi mu poslali relevantne reklamne informacije o uslugama i srodnim ponudama od trećih lica sa kojima radimo, ako klijent izričito da saglasnost za upotrebu njegovih ličnih podataka u tu svrhu.

5.4 Svrha personalizacije – MINT Talents mora da obrađuje lične podatke klijenta kako bi personalizovali uslugu i sadržaj koji se pruža klijentu.

5.5 Svrha komunikacije – kontaktiranje klijenta u administrativne svrhe, kao što je korisnička služba, rešavanje tehničkih ili pravnih problema u vezi sa pruženom uslugom ili prosleđivanje ažuriranja i obaveštenja o usluzi;

MINT Talents ne sme da koristitlične podatke klijenta u druge svrhe koje su nespojive sa gore pomenutim svrhama ili koje su zakonski dozvoljene ili odobrene.

6. Pravni osnov za obradu

MINT Talents se oslanja na sledeće pravne razloge prilikom obrade ličnih podataka klijenta:

6.1 Obrada je neophodna za izvršenje ili zaključivanje ugovora između klijenta i MINT Talents (član 6. stav 1. slovo b GDPR-a). poslovi i vize obrađuju lične podatke u ugovorne svrhe u okviru ugovora između MINT Talents i klijenta.

6.2 Obrada je neophodna u skladu sa zakonskom obavezom kojoj podleže (GDPR, član 6, stav 1, slovo c). MINT Talents obrađuje lične podatke radi usklađenosti u okviru zakonskih obaveza kojima podleže MINT Talents;

6.3 Obrada je neophodna za legitimne interese MINT Talents (član 6. stav 1. slovo f GDPR). MINT Talents obrađuje lične podatke u svrhe analize ili personalizacije sa legitimnim interesom.

6.4 Klijent je pristao na obradu svojih ličnih podataka (GDPR, član 6, stav 1, slovo a). MINT Talents obrađuje lične podatke u marketinške svrhe uz saglasnost klijenta.

7. Prenos ličnih podataka

MINT Talents može proslediti lične podatke klijenta trećim licima, kao što su:

7.1 Hostovi servera koji hostuju servere MINT Talents;

7.2 Pružaoci komunikacionih usluga koji omogućavaju e-poštu, pozive, SMS poruke i drugu komunikaciju između MINT Talents i klijenta;

7.3 Pružaoci korisničkih usluga i administracije klijenata;

7.4 Pružaoci marketinških usluga;

7.5 Partnerska banka koja pruža bankarske usluge za klijenta ili pravno lice koje kontroliše klijenta ili drugi pružaoci finansijskih usluga;

7.6 druge strane uključene u pružanje usluga MINT Talents (prevodioci, računovođe, revizori, advokati, dobavljači i podrška za IT sisteme ili drugi pružaoci usluga spoljašnjih izvođača).

MINT Talents je preduzeo korake da osigura da ovi primaoci podataka štite poverljivost i bezbednost ličnih podataka i da se lični podaci obrađuju samo za pružanje usluga i u skladu sa važećim zakonima.

Takva treća lica mogu se nalaziti u zemljama izvan Evropskog ekonomskog prostora („EEA“), čiji se propisi o zaštiti podataka mogu razlikovati i koji nisu predmet odluka Evropske komisije o adekvatnosti. U tim zemljama sigurnost ličnih podataka (uključujući zaštitu od zloupotrebe, neovlašćenog pristupa, otkrivanja, modifikovanja ili uništavanja) možda nije zagarantovana, jer je obezbeđena u Evropskoj uniji zbog nedostatka odgovarajućeg nivoa zaštite podataka.

Kada se lični podaci prenose izvan EEA-a, MINT Talents mora osigurati primenu odgovarajućih zaštitnih mera. Ako klijent želi kopiju, kontaktirajte nas na način koji je naveden u nastavku.

8. Sigurnost

MINT Talents će preduzeti odgovarajuće zakonske, organizacione i tehničke mere za zaštitu ličnih podataka u skladu sa važećim zakonima za zaštitu privatnosti i sigurnost podataka. Treba primeniti mere zaštite kako bi se lični podaci zaštitili od nehotične ili neovlašćene obrade, otkrivanja ili uništavanja.

Prilikom prenosa ličnih podataka trećim licima, MINT Talents preduzimasledeće mere predostrožnosti:

8.1 MINT Talentszaključuje ugovor o obradi podataka sa relevantnom trećom stranom;

8.2 MINT Talents osiguravaa da se ova treća strana obaveže da će preduzeti odgovarajuće tehničke i organizacione mere kako bi osigurala obradu ličnih podataka klijenta u skladu sa ovim smernicama i važećim zakonima.

8.3 MINT Talents osigurava da se (a) treća strana nalazi u jurisdikciji za koju je Evropska komisija priznala da obezbeđuje odgovarajući nivo zaštite ličnih podataka, ili (b) da obrada ličnih podataka klijenta podleže drugim odgovarajućim zaštitnim merama koji su utvrđeni EU GDPR.

9. Integritet i čuvanje ličnih podataka

MINT Talents čuva lične podatke tokom perioda koji je potreban ili dozvoljen prema važećem zakonu, ali ne duže nego što je razumno da bi se postigle svrhe zbog kojih su lični podaci prikupljeni.

MINT Talents preduzima razumne korake kako bi se osiguralo da lični podaci koje obrađujemo budu pouzdani, tačni i potpuni za predviđenu upotrebu kako bi se ispunili ovde opisani ciljevi.

10. Prava klijenta u vezi sa prikupljanjem ličnih podataka

Klijent ima sledeća prava u vezi sa obradom svojih ličnih podataka:

10.1 Zahtevanje informacija – MINT Talents pružio su sve informacije na koje klijent ima pravo u ovoj izjavi o zaštiti podataka. Važeća verzija izjave uvek je dostupna na portalu MINT Talents.

10.2 Pravo na pristup – Klijent ima pravo da traži od MINT Talents da obezbedi kopiju ličnih podataka klijenta, koje MINT Talents obrađuje.

10.3 Pravo na ispravku – Klijent ima pravo da zahteva od MINT Talents ispravku ličnih podataka ako su podaci netačni ili nepotpuni.

10.4 Pravo na brisanje – Klijent ima pravo da traži od MINT Talents brisanje ličnih podataka, osim ako MINT Talents nije dužan da nastave da obrađuje lične podatke klijenta u skladu sa zakonom ili ugovorom između klijenta i MINT Talents, ili ako MINT Talents ima druge zakonske obaveze i razloge za dalju obradu ličnih podataka.

10.5 Pravo na ograničenje – Klijent ima pravo da traži od MINT Talents da ograniči obradu njegovih ličnih podataka ako su podaci netačni ili nepotpuni ili ako se njegovi lični podaci obrađuju nezakonito.

10.6 Pravo na prenos podataka – Klijent ima pravo da zahteva od MINT Talents prenos svojoh podataka, koje je prethodno stavio na raspolaganje MINT Talents na osnovu pristanka ili ugovora. Ako je to tehnički izvodljivo, podaci se takođe mogu učiniti dostupnim za prenos i trećim licima.

10.7 Pravo na prigovor – Klijent ima pravo prigovora na obradu njegovih ličnih podataka ako postoji razlog da se veruje da MINT Talents nema legitimne razloge za obradu ličnih podataka.

10.8. Pravo na povlačenje radi obrade ličnih podataka – Klijent ima pravo da povuče saglasnost datu za obradu ličnih podataka u bilo kom trenutku. Opoziv ne utiče na zakonitost obrade izvršene pre opoziva.

10.9 Pravo na ulaganje žalbe – Klijent ima pravo da uloži žalbu u vezi sa obradom svojih ličnih podataka.

Da bi ostvario ovde navedena prava, klijent mora podneti pisanu prijavu portalu MINT Talents (kontakt podaci se može naći u odeljku 15). MINT Talents ima pravo da odbije ovu prijavu navodeći razloge.

Prema članu 12. stav 3. GDPR-a, MINT Talents je dužan da odgovori na zahtev u roku od mesec dana. Međutim, MINT Talents potrudiće se da odgovore na zahtev klijenta u roku od 7 dana.

11. Kolačići i tehnologije za praćenje

MINT Talents koristi automatski prikupljene informacije i druge informacije koje se prikupljaju na njenom portalu putem kolačića (cookies) i sličnih tehnologija.

Kolačići (cookies) su male tekstualne datoteke koje sajt ili njen pružalac usluga prebacuju na harddisk računara klijenta putem veb pretraživača (ako klijent to dozvoljava). Ovo omogućava sistemima sajtova ili pružaoca usluga da prepoznaju korisnikov pretraživač i da prikupljaju i čuvaju određene informacije. Kolačići mogu, na primer, da pomognu sajtu da zapamti određene postavke koje je klijent odabrao na sajtu, npr. jezička podešavanja.

11.1 MINT Talents koristi sledeće vrste kolačića na svom portalu:

  • Kolačići prve strane (first-party cookies) koje MINT Talents prebacuje na uređaj klijenta. Ovi kolačići omogućavaju vlasnicima sajtova da prikupljaju analitičke podatke, čuvaju postavke jezika i izvršavaju druge korisne funkcije koje obezbeđuju dobro korisničko iskustvo.
  • Kolačići treće strane (third-party cookies) koje drugi pružaoci usluga prebacuju na urađej klijenta. MINT Talents može da koristi analitičke alate trećih strana (npr. Google Analitics) koji nam omogućavaju da merimo promet i trendove korišćenja usluga. Pružaoci usluga analiziraju upotrebu portala i drugih usluga tako da MINT Talents može poboljšati i unaprediti portal i njegove funkcionalnosti.

11.2 Kolačići se koriste u sledeće svrhe:

  • Čuvanje podataka zbog potvrde identiteta i zaštite lične podatke od trećih lica;
  • Personalizacija naših usluga, pamćenje izbora klijenta na portalu, razumevanje želja klijenata za buduće posete;
  • Pružanje prilagođenih reklama, sadržaja i informacija;
  • Praćenja unosa podataka, prijava i statusa klijenta u vezi oglašavanja i aktivnosi;
  • Praćenje i analiza efikasnosti usluga;
  • Prikupljanje objedinjenih podataka o prometu i interakcijama na portalu kako bi se pružila bolja iskustva i alati u budućnosti.

Klijent može u bilo kom trenutku izbrisati ili blokirati kolačiće putem podešavanja svog pregraživača. Međutim, neki kolačići mogu biti potrebni za funkcionisanje usluga i upotrebu sajta MINT Talents. Stoga je klijent svestan da neke funkcije veb stranice možda neće pravilno funkcionisati ako se kolačići blokiraju ili izbrišu. Opšte informacije o kolačićima možete pronaći na http://www.allaboutcookies.org

11.3 MINT Talents koristi usluge sledećih pružaoca usluga:

11.4 Da biste izemenili izbor kolačića kliknite ovde:

[borlabs-cookie type="btn-cookie-preference" title="IZMENA KOLAČIĆA"/]

12. Google Analytics, Ads i Tag Manager

MINT Talents je implementirao sledeće Google funkcije:

12.1 Remarketing;

12.2 Impression Reporting za Google Display Network;

12.3 Campaign Manager integracija;

12.3 Izveštavanje o demografskim kategorijama i interesima.

MINT Talents zajedno sa pružaocima usluga kao što je Google, koristi nezavisne kolačiće (poput kolačića Google analitike) i nezavisne kolačiće ili druge nezavisne ID-ove za prikupljanje podataka o interakcijama klijenata sa prikazima oglasa i drugim uslužnim funkcijama koje se odnose na portal.

Klijenti mogu da konfigurišu preferencije za način na koji im Google prikazuje oglase na stranici Google podešavanja oglasa. Alternativno, klijent može da se odjavi preko ove stranice https://optout.networkadvertising.org/ ili trajnim korišćenjem dodatka na svom pretraživaču (Google Analytics Opt Out Browser add on:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout)

MINT Talents koristi Google Analytics za merenje i procenu pristupa i prometa na javnom delu portala i za generisanje korisničkih izveštaja o navigaciji za administratore sajtova.

MINT Talents preduzima mere za zaštitu tehničkih podataka prikupljenih pomoću Google Analytics. Prikupljeni podaci koriste se samo na osnovu znanja za rešavanje tehničkih problema, administriranje portala i identifikovanje sklonosti posetilaca.

13. Komercijalna komunikacija

Ako klijent dobije komercijalnu email ili newsletter od nas, može se odjaviti u bilo kom trenutku prateći uputstva u emailu ili slanjem emaila na info@minttalents.com

Klijent mora biti svestan da će nam trebati do pet (5) radnih dana da obradimo zahtev. U slučaju odjave od primanja komercijalnih komunikacija klijent će i dalje primati administrativne poruke od nas u vezi sa uslugom koju je izabrao.

14. Pravo na promenu ove izjave o zaštiti podataka

MINT Talents ima pravo da povremeno jednostrano menja ovu izjavu o zaštiti podataka. Nakon promene izjave, MINT Talents obavestiće klijenta o uslovima putem email-a. Ako se novi uslovi odnose na obradu ličnih podataka klijenta u novu svrhu za koju je potrebna saglasnost klijenta, MINT Talents neće obrađivati lične podatke u tu novu svrhu dok ne dobije odgovarajuću saglasnost klijenta.

15. Kontakt

Ako klijenti imaju bilo kakvih pitanja u vezi sa ovom izjavom o zaštiti podataka ili obradom ličnih podataka, možete poslati upit ili žalbu emailom na info@minttalents.com

16. Potvrda

Prihvatanjem ove izjave o zaštiti podataka, klijent potvrđuje da se upoznao sa ovom izjavom, razumeo je i pristao na njene uslove.

Tallinn, 28.05.2022

Želite da radite u Nemačkoj ili za nemačke poslodavce u regionu?

Kontaktirajte nas!